تعصب

"تعصب ، تنها راه رهایی از تردیدهایی است که همواره در کار برانگیختن و تحریک روح انسان است ." پائو لو کوئلیو


تعصب ؛ چشم عقل را کور می کند .و چشمه ی تردید را می خشکاند !

در حالی که گاه تردید آغاز رشد و توسعه ی فردی است .

اگر به باورها یت عادت کردی ، و شک به آن ها راه ندادی به آن چه هستی قانع خواهی بود . راکد می شوی.

وسرانجام آب راکدبر همگان معلوم است .

شاید سالیان دراز بر یک نظر غیر منطقی باقی بمانی و تعصب چشم عقلت را کور کند و نفهمی درآن موضوع جاهل بوده ای .و زمانی حقیقت را دریابی که خیلی دیر شده است!

و به خاطر آن تعصب بسیار دل ها را شکسته ای و بسی استعداد را کور کرده ای .


رضا شاه پسند ۱۶ آبان ماه۹۷


/ 0 نظر / 87 بازدید