تولد

سالروز تولد نقطه عطفی در زندگی هر شخصی می باشد و یادآور این نکته که بزرگترین نعمت ، حق حیات است که خداوند ارزانی یک فرد می کند .

با تولد می آییم و با مرگ می رویم و فاصله ای که نام آن زندگی است .

کمیت این فاصله متفاوت است . و لی آن چه مسلم است کمیت شاخص مناسبی برای مفید بودن زندگی نیست !

تصور کنید چند نفر بر سر سفره ای رنگارنگ با غذاهای متنوع و لذید نشسته اند ، پس از پایان یافتن فرصت نشستن بر این خوان گسترده ، به یقین طول مدت ، ملاکی مناسبی برای استفاده مهمانان نخواهد بود . بلکه کیفیت بهره برداری از این ضیافت مهم است .

ممکن است یک نفر فقط نظاره گر بوده و چیز زیادی تناول نکرده است .

و یا دیگری با ولع از همه غذاها و اشرب ها خورده ‌ و فردی دیگر با گزینش غذاهای مفید، مغذی و مناسب حال خود حداکثر بهره برداری را از ضیافت نموده است .

زندگی ضیافتی است که فقط یک بار به آن دعوت می شویم . پس باید هوشمند بود و استفاده بهینه را نمود!

می توانیم روح و روان خویش را با مهربانی ، نوع دوستی ، پاکدامنی ، خیر خواهی ، دانش و هر آن چه نیکی و نیکویی است ، تغذیه نماییم .

تا وقتی گفتند: وقت تمام شد ، خوشحال وشادمان برگه آزمون را با دست راست بالا ببریم .

یا شاید تعبیر دیگری بتوان به کار برد که زندگی تابلو نقاشی است که از هر کس به یادگار می ماند .

بنابراین چنان ترسیم کنیم که پس از ما هر آن کس اثر رادید ، به نیکی از ما یاد کند و شاید بی نظیرترین رنگ در این تابلو ، رنگ مهربانی باشد .
رضا شاه پسند ۲۸شهریور ماه ۹۸


http://www.rezashahpasand.ir/ 0 نظر / 57 بازدید