فقر

فقر فقط نداشتن نیست بلکه ناتوانی در استفاده از داشته ها نیز فقر است . از دیگر سو فقر مادی تنها یکی از انواع تهی دستی هاست .

آیا کسی که روزها و ماه ها حتی یک کتاب نمی خواند فقیر نیست ؟!

یافردی که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کند فقیر نیست ؟!آن که از توانایی های خود درست استفاده نمی کند چطور ؟!

شخصی که تهی از اندیشه است در زمره ی فقیران جای می گیرد یا ثروتمندان ؟!

براستی کدام فقیرترند ؟!!

آن کس که خردی سرشار دارد و لی پول ندارد

یا آنکس که به لحاظ مادی فربه است ولی از اندیشه تهی ؟


/ 0 نظر / 48 بازدید