نقطه سر خط !

دوره دبستان که بودیم ، معلم موقع دیکته تا می گفت "نقطه سر خط " حس خوبی بهمان دست می داد . چرا ؟

شاید به خاطر شروعی دوباره و یا رها شدن از جمله سختی که نوشتنش طاقتمان را طاق کرده بود !

در زندگی هم نقطه سر خط چیز بدی نیست .

چون گاهی جلوت را می گیرد تا ته خط نروی !

اگر یاد بگیری بعد از یک شکست سخت ، یا یک خاطره تلخ . نقطه ای بگذاری و از نو شروع کنی ، زندگی برایت زیباتر

می شود .

امتحان کن ...رضا شاه پسند/ 1 نظر / 206 بازدید