پای درس بزرگان ۲


درجستجوی آشنابایزید آمد شبی بیرون زشهر

از خروش خلق خالی دید دهر

ماهتابی بود بس عالم فروز

شب شده از پرتو او مثل روز

آسمان پر انجم آراسته

هریکی کار دگر را خاسته

شیخ چندانی که در صحرا بگشت

کس نمی جنبید در صحرا و دشت

شورشی بر وی پدید آمد بزور

گفت یارب در دلم افتاد شور

با چنین درگه که در رفعت تو راست

این چنین خالی زمشتاقان چراست ؟

هاتفی گفتش که ای حیران راه

هرکسی را راه ندهد پادشاه

عزت این در چنین کرد اقتضا

کز درِما دور باشد هر گدا

چون حریم عزّ ما نور افکند

غافلان خفته را دور افکند

سالها بودند مردان در انتظار

تا یکی را بار بود از صد هزار(منطق الطیر ، عطار نیشابوری ، صص ۳۰۴_۳۰۳تصور کنید یکی از ثروتمند ترین و مقتدر ترین مردان جهان به عده ای وقت ملاقاتی کوتاه و زودگذر می دهد.

افراد وارد قصر مجلل و باشکوهش می شوند .

قصر سه ساختمان مجزا دارد . ورودی اول سر شار ا ز امکانات و لذت هاست . در قسمت دوم سختی ها و گرفتاری های فراوانی است که هرکسی امکان تحمل آن را ندارد و قسمت سوم جایگاه اصلی صاحب آن همه شکوه و عظمت است .

برای دیدار با او چاره ای جز گذشتن از هرقسمت و رفتن به جایگاه بعدی نیست .

گروهی در همان بدو ورود تا چشمشان به آن همه شکوه مادی و وسایل و امکانات موجود در قصر می افتد سرگرم لذّت بردن شد و به طور کلی قید دیدار با مرد ثرو تمند را می زنند .


عده ای دیگر از آن لذایذ چشم پوشید و تلاش می کنند به دیدار او نایل آمده و به راز ثرو ت و اقتدارش پی ببرند .

پس سختیِ چشم پوشی از لذت های قسمت اول و رنج های قسمت دوم را به جان می خرند و سرانجام به دیدار مراد خود نایل می شوند .

کدام گروه برنده و کدام بازنده اند ؟!


حکایتِ رابطه ی ما با خداست .

اغلب ما سرگرم شهوت و شهرت ظاهری این دنیا می شویم و قید دیدار و لقا ء با ولی نعمتمان را می زنیم .

و لی عارفان به حق بر لذایذ این دنیا چشم می پوشند . و این عروس فرتوت و بزک کرده ، نمی تواند فریبشان دهد .

آنان جز به زیبای مطلق ، یعنی خداوند متعال و رسیدن به او فکر نمی کنند .

می دانند خوشبختی و سعادت واقعی در رسیدن به اوست .

زاهدان واقعی چون مولا علی (ع ) از دنیا نمی بُرند بلکه بدان دل نمی بنند .

در دنیا تلاش و کوشش می کنند .و آن را وسیله ای برای نایل شدن به معبود می دانند . نه ابزاری برای رسیدن به تمنیات نفسانی .


رضا شاه پسند ۹ آبان ماه 97


شاید مایل باشید این مطلب را نیز بخوانید :

https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/NMKRYGQj1RFNNZnlggAk-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B1

/ 0 نظر / 58 بازدید