فریاد خستگی

زمین خسته است . صدای شکستن استخوان هایش را می شود شنید . صدای ضجه کودکان بی گناه . ناله گرسنگان سر بر بالین نهاده . پدران در مانده ، مادران دل شکسته .

آسمان غمگین است . و چشمه ی اشکش گاه می خشکد و زمین را برهوت می سازد و گاه سیل می سازد و ویرانگری می کند

آیا هنوز هنگامش نشده است ؟! آخر کی خواهد آمد ؟!

نمی دانم شاید هر زمان همه با خلوص نیت و از سویدای دل فریاد زنیم:

اللهم عجل لولیک الفرج 

/ 0 نظر / 39 بازدید