خیلی زود ،دیر می شود

بنا ندارم شما را بترسانم و کامتان راتلخ کنم . ولی مرگ یک واقعیت انکار ناپدیر است . که اگر پپذیریش. قطعا نه تنها نمی ترسی بلکه خودت را برایش مهیا می کنی . 

مرگ دیر یا زود فرا می رسد . مهم چگونه زیستن است . 

اگر زندگیت با رشد و توسعه فردی همراه بود قطعا رفتنت نیز باشکوه است . 

سعدی ،مولانا . پرفسور حسابی و بسیار بزرگان نیز رفته اند ولی گویی زنده اند . چرا که خوب زیستن وبه ان چه باید برسند رسیده اند . 

هر روز فرصتی دوباره است برای رشد و توسعه فردی . پس اگر صبح فردا زنده بودیم خدا راشکر کنیم و نفسی عمیق بکشیم . و برای بالندگی تلاش کنیم 

چرا که :

خیلی زود دیر می شود 

رضا شاه پسند 


/ 0 نظر / 205 بازدید