مادر بزرگ

دیشب شیطان تبر به دست

تیشه بر ریشه ی خانواده می زد

مرد فریاد

زن کنایه

کودک هم آغوش وحشت

گذشت در گوشه ای گریه می کرد

ناگاه مادر بزرگ از میان قاب فریاد زد

مهربانی

مهربانی

/ 1 نظر / 90 بازدید
13355686

مهربانی را سرایت بدیم.