کتاب

سخت است از چیزی بنویسی که خود هزاران نکته برای گفتن دارد !

موجودی بی ادعا و خاموش ولی سرشار از دانایی .

کسانی که کتاب می خوانند به تعداد کتابهایی که خوانده اند ؛ زندگی می کنند و صاحب حیات هستند .

باقهرمانان داستان و رمان همراه می شوند و سوار بر بال اندیشه ، تجاربی می اندوزند که برای هریک باید بهای گزاف عمر را پرداخت .


کتاب خواندن ؛ پای نهادن به سرزمین شگفتی هاست !


/ 0 نظر / 46 بازدید