آزادی

آزادی بی تعهدی نیست ، آزادی توانایی انتخاب و متعهد بودن به آن انتخاب است .     پائولوکوئلیو


آزاد واقعی کسی است که حق انتخاب دارد .

اگر فردی بدون اینکه اسیر باورهای غلط و فشار دیگران باشد ، خود دست به انتخاب بزند ،نیمی از آزادی را کسب کرده است.

اما آزاد کامل کسی که مسئولیت انتخاب هاش را نیز 

می پذیرد و به آن ها متعهد است .

فردی که آزادانه شغل ، دوست و همسر خود را انتخاب کرده است . اگر اسیر تمنیات و هوس نشد و به انتخابش متعهد بود آنگاه انسانی آزاد است . 

فرق نمی کند در اسارت هوس های خودت باشی یا در بند تصمیمات و باورهای غلط دیگران . اسیر . اسیر است . 


رضا شاه پسند .سیزدهم آبان ماه ۹۷


#

 

/ 1 نظر / 42 بازدید